RODO

 

  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Lemar International sp. z o.o.  (zwana dalej Administratorem) z siedzibą: 80-339 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 571 D, NIP:5830013106, KRS 0000196447tel. 58 5541516, e-mail:lemargdansk@gmail.com

 1. U Administratora nie został wyznaczony inspektor danych osobowych
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie przekazanie ich Administratorowi uniemożliwi  zawarcie umowy, jak również prawidłowe wykonywanie usług
 3. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu przez Administratora to: imię, nazwisko, firma pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adresy siedziby firmy i wykonywania przez nią działalności, NIP, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, informacja o właściwości urzędu skarbowego
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób ręczny i automatyczny na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO oraz art.6 ust.1 lit f , co stanowi prawnie uzasadniony interes  Administratora  – w celu:
  • zawarcia umowy oraz jej wykonywania, w tym przypominania o obowiązkowych przeglądach kas fiskalnych
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa,
   w szczególności związanych z:
   Ustawą o rachunkowości z dnia 29.września 1994 roku,  Ustawą o VAT z dnia 11.marca 2014 roku z późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących oraz innymi przepisami prawa
   - prowadzenia marketingu produktów i usług własnych oraz firm, z którymi Administrator współpracuje, przy czym również prowadzenie marketingu bezpośredniego towarów i usług
   - w celach analitycznych, w tym profilowania (oceny przydatności uzyskanych danych w celu przygotowania/dostarczenia odpowiedniej informacji)
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora  urzędom skarbowym (zgodnie z obowiązującymi przepisami); podmiotom wykonującym obsługę księgową; podmiotom , z którymi Administrator związany jest umową w celu jej realizacji, w tym w szczególności producentom kas fiskalnych; kancelariom prawnym (jeżeli zajdzie taka potrzeba)
 6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: - żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeżeli dane zostały przetworzone przed cofnięciem zgody, nie wpływa to na zgodność z prawem uprzednio (przed cofnięciem zgody) dokonanego przetwarzania w razie uznania, że Administrator przetwarza dane niezgodnie  z prawem służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu właściwego nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane będą przetwarzane do czasu prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Pani/Pan cofnie wcześniej zgodę. Dane przetworzone do celów pierwotnych mogą być następnie przetwarzane do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z zawartej umowy lub do czasu terminów wynikających z przepisów
 9. Jeżeli nie życzy sobie Pani/Pan otrzymywać informacji marketingowych od Administratora na telefon lub na pocztę elektroniczną, proszę przesłać informację na adres e-mail Administratora